Arviointi

Opiskelu Kyrönmaan Lukiossa
Opintojakson arviointi

 

Opiskelijan suorittama opintojakso arvostellaan sen päätyttyä. Arvostelu perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, myös opintojenedistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Arvostelun kriteerit selvitetään opintojakson alussa. Mikäli opiskelijalla on runsaiden poissaolojen takia vähän näyttöä, opettajalla on oikeus jättää opintojakso arvostelematta. Opettaja huomauttaa poissaolojen
määrästä jo aiemmin.


Jos opiskelija on ollut sairauden takia poissa loppukokeesta, hänen opintojaksonsa
arvostellaan myöhemmin. Kurssi arvostellaan numeroarvosanoin 4-10 tai käyttämällä suoritusmerkintää hylätty i / suoritettu s. Opetussuunnitelmassa määritellään aineryhmien ja oppiaineiden yhteydessä kunkin opintojakson arvostelutapa.

Opintojaksosta voi saada myös merkinnän k = kesken; tällöin esim. jokin osasuoritus puuttuu. Kesken-merkinnät poistuvat seuraavan jakson koeviikon päätyttyä eli kesken jääneet työt on palautettava seuraavan jakson aikana.

 

Päättöarviointi

 

Lukionsa päättävän opiskelijan tiedot ja taidot arvostellaan sen jälkeen, kunhän on opiskellut kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden
oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta tuleesuoritusmerkintä.


Oppiaineen oppimäärän arvosanaa annettaessa huomioidaan kaikkien opiskelijan opiskelemien opintojaksojen arvosanat kuitenkin siten, että viimeisiä opintojaksoja painotetaan. Painotus riippuu aineen luonteesta.
Oppimäärän arvosanan antaa viimeisen opintojakson opettaja neuvoteltuaan tarvittaessa muiden opiskelijalle ao. ainetta opettaneiden opettajien kanssa.

Opiskelijalle tarjotaan ylioppilaskirjoituskeväänä tai -syksynä mahdollisuus suorittaa suullinen kuulustelu eli tentti valitsemissaan aineissa. Lisäksi opiskelija voi osallistua ylioppilastutkinnon kokeiden jälkeen lukion oppiaineen kuulusteluun korottaakseen arvosanaansa.

 

Muiden oppilaitosten opinnot ja ulkomaiset opinnot

 

Opiskelijan muissa oppilaitoksissa tai ulkomailla suorittamat opinnot voidaan lukea hyväksi lukion oppimäärään. Ne voidaan hyväksyä lukion oppimäärään joko korvaamaan jotain opintojaksoa, mikäli opinnot vastaavat tavoitteiltaan lukion opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja tai valtakunnallisen valinnaisen tai paikallisen opintojakson korvaamiseksi. Hyväksynnästä päättää rehtori.

Mainostoimisto Semio